Ébredj tudatára!

– Miért nem beszélsz sohasem a bűnbánatról? – kérdezte a prédikátor.

– Ez az egyetlen dolog, amit tanítok – mondta a Mester.

– De én sohasem hallottam, hogy a bűnök miatt érzett szomorúságról beszéltél volna.

– A bűnbánat nem a múlt miatti szomorúság. A múlt már halott, és egy percig sem érdemes miatta bánkódni. A bűnbánat a gondolkodás megváltozása: a valóság radikálisan új szemlélése.

(Anthony de Mello: Abszurd egypercesek)

Kérdés: Mit jelent a súlyos és a bocsánatos bűn?

Az egyház a gyónásban különbséget tesz a súlyos és a bocsánatos bűn között. A katekizmus tanítása szerint a súlyos bűnt az különbözteti meg a bocsánatos bűntől, hogy valaki súlyos dologban (pl. emberélet, emberi méltóság, nagyon értékes tulajdon stb.) tudatosan és szándékosan nem engedelmeskedik a jó Istennek. A bocsánatos bűn esetében a tévedés nem egészen tudatosan vagy nem akarattal történik. Kérdés azonban, hogy ha az ember tudná, hogy tévedésével mit okoz, megtenné-e azt, amire épp készül? Ha szembesülne azzal, hogy a végtelenül szent és jó Istennek épp a jóságát, szentségét taszítja el magától, akkor is rosszul döntene? A Szentírás is kifejti ezt a gondolatot, amikor arról beszél, hogy Isten egyetlen bűnnel nem tud mit kezdeni: a Szentlélek elleni bűnnel. A Szentlélek elleni bűn azt jelenti, hogy valaki tudatosan és makacsul szembeszegül Isten Lelkének megtérésre és jóra ösztönző lelki indíttatásaival. Nem akar megtérni. A bűnök esetében tehát szabály az, hogy ha súlyos dologban vétkeztünk, térjünk vissza a jó Isten szeretetébe azáltal, hogy belátjuk tévedésünket, őszintén megbánjuk és megvalljuk azt, és a szentgyónásban kiengesztelődünk a mennyei Atyával.

Egyéni munka

1. Olvasd el a bűnbeesés történetét a Szentírásból (Ter 3, 1–24)! Írd ki, mi jellemezte a paradicsomi állapotot, és hogyan változott meg az ember élete a paradicsomból való kiűzetés után!

2. Írj fogalmazást a következő címmel: A tékozló fiú hazatér!

Csoportmunka

1. Csoportmunkával állítsátok össze a szeretet cselekedeteinek „katalógusát” a tízparancsolat alapján!

2. Dolgozzátok fel pantomim formájában a következő evangéliumi részeket: A tékozló fiú hazatérése (15, 11–32), Az elveszett bárány (Lk 15, 1–7), Az elveszett drachma (Lk 15, 8–10), Péter tagadása (Lk 22, 54–62). Helyezzétek a hangsúlyt az érzelmek kifejezésére!

Portfólióba

1. Készíts képes bemutatót a Csoportmunka 2. feladatában található evangéliumi történetek képzőművészeti alkotásaiból!

2. Gyűjts anyagot, és írj kis dolgozatot Assisi Szent Ferenc, Szent Ágoston vagy Loyolai Szent Ignác megtéréséről!

999

Római katolikus vallás

Évközi idő