Page 6 - Romana cl 6 AMII
P. 6

PR OGRAMA ȘCOLARĂ

                COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

         1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și
     producerea textului oral
     1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte
     orale narative, monologate și dialogate
     1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale, participând la
     discuții pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
     1.3. Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale la o situație dată, evidențiind ideile și atitudinile,
     în situații de comunicare față-în-față sau mediată
     1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și
     relevanța informației transmise și primite
         2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
     2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue
     și multimodale
     2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate
     2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse
     2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite
     2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite
         3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
     3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
     de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe
     trăite sau imaginate
     3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
     3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
     3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
     discutate cu colegii
         4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
     4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru
     înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
     4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, din limba română standard, pentru
     exprimarea corectă a intenției comunicative
     4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
     evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
     comunicare
     4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea
     la normă
     4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de
     învățare pe tot parcursul vieții
         5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
     5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe teritoriul
     României
     5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11