Nagyszombat

Az egyház nagyszombat éjszaka ünnepli Krisztus szeretetének győzelmét. Minden megújul ezen az éjjelen: a meleget és fényt adó tűz, amelynek lángjáról fellobban a hívek kezében a húsvéti gyertya. A megújított templomi húsvéti gyertya is erről a lángról kap új fényt. A húsvéti gyertyán látható jelképek Jézus Krisztusról beszélnek. A mindig megújított évszám a megtestesült Jézus és a mi időbeliségünkre utal. A gyertyán levő kereszt végein a görög ábécé első és utolsó betűje, az alfa és az ómega látható. Jézus Krisztus a kezdet, hisz már a te­remtésnél is ott volt. Ugyanakkor ő a vég, a cél, a beteljesedés. A gyer­tya azt hirdeti, hogy Krisztus a világosság, aki győzött a sö­tétség fölött. A húsvéti gyertya éneke ezen az éjszakán Krisztus világosságának győzelmét hirdeti a sötétség, a bűn, a rossz fölött. A nagyszombati liturgia során megújul a keresztségben új életet adó víz. A harangok újra megszólalnak. A nagypénteken a templomban felállított szentsírnál a pap énekelve szólongatja a halott Jézust: „Ébredj fel!” Majd harangzúgás közepette körmenetre vonulunk gyertyákkal kezünkben: Krisztus feltámadt, örvendezünk, mert legyőzte mindazt, ami siralmassá és szomorúvá teheti életünket: a sze­retetlenséget és a halált.

Katekizmusunk tanítása

A liturgikus idő középpontja a vasárnap, az egész liturgikus év – melynek csúcsa a húsvét, az ünnepek ünnepe – alapja és magva. KEKK 241

Neked szól

De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Jn 17, 20–21

Út a Szentíráshoz

Szent János evangéliuma szerint Jézus elfogatása előtt hosszú búcsúbeszédet mondott az utolsó vacsorán. Búcsúbeszédében Jézus imádkozott tanítványaiért, de azokért is, akik az ő igehirdetésük hallatán megtérnek, és Krisztus követőivé válnak. Más szavakkal, Jézus értünk is imádkozott az Atyához. Azért, hogy egyek legyünk. Korábban már olvastad e könyvben, hogy Jézus az utolsó vacsorán új parancsot adott tanítványainak: úgy szeressék egymást, ahogyan ő szerette apostolait. Itt egy lépéssel tovább megy, és az Atya és közte fenn­álló tökéletes szeretetet állítja példaként elénk. Aki megpróbál úgy szeretni, ahogyan az Atya és a Fiú szeretik egymást, egységben él társaival. Teljesen átadja magát a szolgálatnak. Osztozik örömeikben, támogatja őket jó céljaik megvalósításában, odafigyel rájuk, elfogadja őket és enyhíti szenvedésüket. Sokszor elhangzott már az év során, hogy az isteni szeretet „utánzása” tesz téged igazán jó emberré. Jézus itt ezt nyilvánvalóan ki is mondja: csak akkor hiszik el az emberek, hogy a kereszténység az egyetlen út, ha azt látják rajtad, hogy Isten szeretete sugárzik belőled és közösségedből a világba.

999

Római katolikus vallás